Kiedy agent może domagać się zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem zlecenia? Co do zasady agentowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych wydatków.Zasadniczo agent nie może domagać się zwrotu wydatków związanych z wykonaniem zlecenia (doprowadzenia do zawarcia umowy między zleceniodawcą a klientem). Wydatki te bowiem są objęte ryzykiem działalności gospodarczej agenta, za którą otrzymuje prowizję.

Przepis art. 762 Kodeksu cywilnego wprowadza jednak wyjątek i stanowi, że jeśli brak odmiennego postanowienia umowy agencyjnej, to agent może domagać się zwrotu wydatków związanych z wykonaniem zlecenia wtedy, gdy:

  1. były one uzasadnione, oraz
  2. ich wysokość przekracza zwykłą w danych stosunkach miarę.

Uzasadnione wydatki, to wydatki, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia umowy między klientem a zleceniodawcą. Natomiast za wydatki przekraczające zwykłą miarę należy uznać wydatki, które nie są uzależnione od miejsca prowadzonej przez agenta działalności gospodarczej.

Takie uregulowanie chroni zleceniodawcę przed nadmiernymi roszczeniami agenta o zwrot wydatków. Strony mogą jednak w umowie postanowić inaczej na przykład, że agent może domagać się zwrotu wszelkich wydatków. Dopuszczalne jest także całkowite wyłączenie możliwości dochodzenia zwrotu wydatków przez agenta.