Agent może podjąć dodatkowe zobowiązanie, że w uzgodnionym zakresie będzie odpowiadał za spełnienie świadczenia przez klienta. To dodatkowe zobowiązanie zwane prowizją del credere nakłada na zleceniodawcę obowiązek zapłaty odrębnego (dodatkowego) wynagrodzenia (art. 761 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego). W tym miejscu warto wspomnieć, że nie można ustalić w umowie agencyjnej wynagrodzenie jedynie w takiej formie. Niedopuszczalne jest także zaciągnięcie przez agenta zobowiązania dotyczącego spełnienia świadczenia przez klienta bez dodatkowego wynagrodzenia.

W umowie agencyjnej można zawrzeć postanowienia dotyczące dodatkowego wynagrodzenia - prowizji del credere.Strony w umowie mogą dowolnie uregulować zakres odpowiedzialności agenta za sposób spełnienia świadczenia przez klienta. Jeśli umowa nie stanowi inaczej agent odpowiada za to, że klient spełnił świadczenie (art. 761 § 1 zdanie 2 Kodeksu cywilnego). Nie odpowiada on już jednak za nienależyte spełnienie świadczenia przez klienta, czy też za niewykonanie innych obowiązków, które wynikają z umowy (np. za brak przedłożenia umówionego zabezpieczenia).

Prowizja del credere dopuszczalna jest tylko, jeśli umowę agencyjną zawarto w formie pisemnej. W razie niezachowania tej formy przyjmuje się, że umowę agencyjną zawarto bez klauzuli del credere (art. 761 § 1 zdanie 1 oraz zdanie 3 Kodeksu cywilnego).

Odpowiedzialność agenta może dotyczyć tylko oznaczonej umowy lub umów z oznaczonym klientem, przy których zawarciu agent pośredniczył albo które zawarł w imieniu zleceniodawcy (art. 761 § 2 Kodeksu cywilnego).

Strony w umowie mogą określić wysokość prowizji del credere. Jeśli tego nie zrobią prowizję ustala się na podstawie reguł z art. 758.1 Kodeksu cywilnego. Zatem wysokość prowizji:

  1. zależy od liczby lub wartości zawartych umów;
  2. należy się w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta.

Jeśli wysokości prowizji nie da się ustalić w sposób przewidziany w pkt 2, to agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.