Zarówno agent, jak i zleceniodawca mają prawo żądać od drugiej strony pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień, które ją zmieniają lub uzupełniają (art. 785.2 Kodeksu cywilnego). Wymagana jest więc w tym przypadku forma pisemna.

Wszelkie postanowienia zmieniające lub uzupełniające umowę agencyjną powinny być w formie pisemnej.Po otrzymaniu takiego żądania druga strona powinna potwierdzić całą treść umowy agencyjnej razem z jej zmianami i uzupełnieniami. Przez zmiany należy rozumieć te postanowienia umowy, które zmieniają pierwotne brzmienie umowy. Natomiast uzupełnieniem umowy są postanowienia, które regulują kwestię których nie ujęto w pierwotnej wersji umowy.

Żądanie potwierdzenia treści umowy agencyjnej może obejmować zarówno okres od chwili zawarcia umowy do chwili otrzymania żądania potwierdzenia umowy, jak również tylko okres od chwili zawarcia umowy do wcześniej wskazanego w żądaniu terminu.

Brak w Kodeksie cywilnym regulacji, która mówiłaby o tym w jakim terminie druga strona powinna zareagować na skierowane wobec niej żądanie. Na podstawie art. 455 Kodeksu cywilnego przyjmuje się, że powinna to uczynić niezwłocznie po otrzymaniu żądania od drugiej strony.

Adresat żądania powinien poza umową przesłać także wszystkie jej zmiany oraz uzupełnienia. Jeśli umowa wykonywana jest przez kilka lat, a zmiany dotyczące regulacji np. prowizji uległy wielokrotnym zmianom, to adresat powinien pisemnie potwierdzić całokształt wiążącej strony umowy agencyjnej.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku pisemnego potwierdzenia powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą. Trudno jednak wykazać szkodę spowodowaną brakiem potwierdzenia umowy agencyjnej na piśmie oraz udowodnić adekwatny związek przyczynowy występujący między niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązku a powstałą szkodą.