Umowa agencyjna przewiduje 3 zasadnicze obowiązki zleceniodawcy:

  1. przekazanie agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy;
  2. zawiadomienie agenta w rozsądnym czasie o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której zawarciu agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu zleceniodawcy;
  3. zawiadomienie agenta w rozsądnym czasie o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się normalnie spodziewać.

Dokumenty i informacje

Zleceniodawca powienien przekazać agentowi wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania umowy agencyjnej.Dokumenty mogą przybrać postać pełnomocnictwa do wykonywania umowy agencyjnej lub dotyczyć sprzedawanych lub kupowanych przez agenta towarów. Jeśli natomiast chodzi o informacje, to najczęściej związane one są z właściwościami rzeczy lub usług, przy zawieraniu których agent pośredniczy.

Termin do przekazania dokumentów oraz informacji najczęściej określony jest w umowie. Jeśli jednak umowa milczy na ten temat, to zleceniodawca zobowiązany jest przekazać dokumenty oraz informacje niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Nieprzekazanie informacji lub dokumentów powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą zleceniodawcy. Szkoda najczęściej przyjmuje postać prowizji, której agent nie uzyskał z powodu niedostarczenia niezbędnych informacji, czy też dokumentów.

Informacja o wynikach pośrednictwa

Niewykonanie tego obowiązku nie wpływa na prawo agenta do prowizji. Przyjmuje się, że agent powinien także wskazać przyczyny powodujące odrzucenie oferty lub niewykonanie umowy, przy której pośredniczył agent.

Mniejsza liczba lub wartość umów

Agent zazwyczaj spodziewa się, że dostanie prowizję co najmniej w takiej samej wysokości, którą uzyskał w zeszłym roku. W większości podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą dokonuje się tzw. budżetowania (planowania przychodów i kosztów) w okresie rocznym. Znacznie niższym wynagrodzeniem, o którym mowa jest prowizja agenta, która jest znacząco niższa od prowizji uzyskanej w ubiegłym roku.

Obowiązek poinformowania agenta o mniejszej liczbie umów lub ich niższej wartości aktualizuje się w momencie, gdy zleceniodawca uzyska informację w tym zakresie. Od tej chwili biegnie rozsądny termin na przekazanie tej informacji agentowi.

Jeśli zleceniodawca nie zawiadomi agenta o prognozowanym spadku, to ponosi za to odpowiedzialność odszkodowawczą. Tak samo jest w przypadku nieterminowego zawiadomienia. W praktyce bardzo ciężko jest udowodnić, że zleceniodawca wiedział, że liczba lub wartość umów w przyszłości się zmniejszy. Brak zawiadomienia pozwala również agentowi na wypowiedzenie umowy agencyjnej ze skutkiem natychmiastowym z winy zleceniodawcy.