Zleceniodawca obowiązany jest przekazywać agentowi wszelkie dane, które stanowią podstawę do obliczenia prowizji. Ma to następować w formie oświadczenia (art. 761.5 § 1 Kodeksu cywilnego). Zakres owych danych zależy od sposobu obliczania prowizji, które strony ustaliły. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to umów już wykonanych. Dane, o których mowa to w głównej mierze liczby wraz z informacjami wyjaśniającymi.

Konsekwencją braku przekazania danych jest odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie zleceniodawcy. Naruszenie tego obowiązku powoduje również naruszenie obowiązku lojalności. Pozwala to agentowi na wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Zleceniodawca powinien przekazać agentowi wszystkie informacje niezbedne do ustalenia wysokości prowizji.Agent może także żądać uzyskania wglądu do ksiąg przez biegłego albo uzyskania wyciągu z ksiąg rachunkowych zleceniodawcy (art. 761.5 § 2 Kodeksu cywilnego). Brak przepisu, który wskazywałby okoliczności stanowiące podstawę do wysunięcia żądania, jak również terminów na wysunięcie takiego roszczenia. Zatem agent może skierować żądanie udostępnienia danych w dowolnym czasie. Ma też swobodę w wyborze rodzaju żądania. Warto jednak podkreślić, że żądanie uzyskania danych za pośrednictwem biegłego jest często droższym rozwiązaniem, ponieważ w trakcie sporu sądowego wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia zaliczki.

Jeśli strony nie osiągną porozumienia co do wyboru biegłego agent może wytoczyć powództwo do sądu o dokonanie wglądu i wyciągu z ksiąg przez biegłego wskazanego przez sąd. Na wytoczenie powództwa agent ma 6 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zleceniodawcy (art. 761. 5 § 4 Kodeksu cywilnego).

Samo wysunięcie żądania, o którym mowa nie prowadzi od razu do zasądzenia od zleceniodawcy ewentualnej różnicy między wypłaconą a należną agentowi prowizją. Agent może w tym celu wystąpić do sądu. Z racji tego, że roszczenia z tytułu niewypłaconej/zaniżonej prowizji przedawniają się z upływem 3 lat może dojść do sytuacji, w której agent uzyska co prawda wgląd w księgi handlowe zleceniodawcy, ale powództwo wytoczy już po upływie terminu przedawnienia. A to z kolei skutkuje oddaleniem powództwa.

W przypadku nieudostępnienia agentowi informacji, o których mowa może on w terminie 6 miesięcy skierować swoje żądanie na drogę sądową. Termin ten liczy się od dnia otrzymania żądania przez zleceniodawcę. Bezskuteczny upływ tego terminu prowadzi do utraty prawa związanego ze zgłoszonym żądaniem. Nie stoi to jednak na przeszkodzie zgłoszeniu nowego żądania przez agenta. W konsekwencji od momentu zgłoszenia nowego żądania biegnie nowy termin.