Umowę agencyjną zawartą na czas oznaczony także można wypowiedzieć. Nie trzeba w tym przypadku zachowywać terminów wypowiedzenia. Powody wypowiedzenia muszą być jednak następujące:

  1. niewykonanie obowiązków przez jedną ze stron w całości;

  2. niewykonanie obowiązków przez jedną ze stron w znacznej części;

  3. zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności.

Umowa agencyjna zawarta na czas oznaczony powinna być wypowiedzina w formie pisemnej.Przepisy dotyczące umowy agencyjnej nie przewidują żadnej szczególnej formy dla wypowiedzenia, jednak z uwagi na przepis art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego wypowiedzenie z reguły następuje w formie pisemnej.

Naruszenie choćby jednego obowiązku uprawnia drugą stronę umowy agencyjnej do jej wypowiedzenia. Przykładem niewykonania obowiązku jest uniemożliwienie realizacji umowy agencyjnej przez likwidację przedstawicielstwa zleceniodawcy. Natomiast nie są okolicznościami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym zmiany organizacyjne prowadzące do zmniejszenia rentowności zawartej umowy agencyjnej.

Częściowe niewykonanie obowiązków, o którym mowa może polegać na niewykonaniu obowiązków w znaczeniu ilościowym lub w kontekście ich wagi dla stron umowy.

Natomiast nadzwyczajne okoliczności, o których mowa to zdarzenia niezależne od działania zleceniodawcy oraz agenta mające wpływ na treść stosunku zobowiązaniowego (np. strajki, blokady celne itp).

Przy wypowiedzeniu umowy agencyjnej zawartej na czas oznaczony z wyżej podanych przyczyn nie trzeba wskazywać przyczyn, dla których się to uczyniło.