Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony można rozwiązać w każdym czasie za zgodną wolą obu stron. Strony składając takie oświadczenia mogą wskazać termin, z którym nastąpi rozwiązanie umowy.

Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony można także wypowiedzieć (art. 764.1 § 1 Kodeksu cywilnego). Terminy wypowiedzenia są następujące:

  1. na miesiąc naprzód w pierwszym roku trwania umowy;

  2. na 2 miesiące naprzód w drugim roku trwania umowy;

  3. na 3 miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy.

Strony nie mogą skracać tych terminów. Mogą jednak je przedłużyć, z tym że termin ustalony dla zleceniodawcy nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta (art. 764.1 § 2 Kodeksu cywilnego). Jeśli strony naruszą tę zasadę i ustalą w umowie dłuższy termin wypowiedzenia tylko dla agenta, to wtedy termin wypowiedzenia dla zleceniodawcy ulega z mocy prawa takiemu samemu przedłużeniu. Tak samo jest w przypadku, gdy strony w umowie wydłużyły terminy wypowiedzenia obu stron, ale termin dla zleceniodawcy byłby krótszy od terminu dla agenta. Wtedy też dochodzi z mocy ustawy do przedłużenia terminu wypowiedzenia dla zleceniodawcy.

Umowę agencyjną zawartą na szac nieoznaczony można wypowiedzieć w kazdym czasie Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego (z końcem ostatniego dnia miesiąca i to niezależnie od tego ile miesiąc ma dni). Co ważne oświadczenia o wypowiedzeniu nie trzeba składać na koniec miesiąca. Niezależnie od tego w jakim dniu zostanie ono złożone termin wypowiedzenia upływa i tak z końcem wyżej wspomnianego terminu. Ponadto między dniem złożenia takiego oświadczenia a dniem, w którym upływa termin wypowiedzenia powinien upłynąć pełny okres wypowiedzenia wymagany dla danej umowy agencyjnej. W związku z tym okres wypowiedzenia może zostać wydłużony tylko przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca (np. na początku lub w połowie miesiąca). Strony w umowie mogą jednak postanowić inaczej. Umowa może np. stanowić, że termin wypowiedzenia upływa z końcem jego ostatniego dnia.

Wypowiedzenie, o którym mowa dotyczy również umów agencyjnych, które zawarto na czas oznaczony, ale na podstawie art. 764 Kodeksu cywilnego zostały przekształcone w umowy zawarte na czas nieoznaczony. W takiej sytuacji okres, na jaki umowa została zawarta wlicza się do czasu faktycznego trwania umowy, od którego uzależniony jest termin wypowiedzenia. Natomiast oświadczenie o wypowiedzeniu w takim wypadku może zostać złożone dopiero wtedy, gdy ulegnie ona przekształceniu w umowę zawartą na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie dokonane przed tym terminem jest nieważne i nic nie zmienia fakt, że nastąpiło później przekształcenie umowy w zawartą na czas nieoznaczony.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej może nastąpić w dowolnej formie. Jeśli natomiast umowa została zawarta w formie pisemnej, to jej wypowiedzenie powinno zostać stwierdzone pismem (art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego). Niezachowanie tej formy nie powoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji dla stron. Wypowiedzenie nie musi zawierać uzasadnienia, ale powinno się wskazać jego motywy.

Rozwiązanie umowy agencyjnej następuje z upływem terminu wypowiedzenia. W tym momencie wygasają prawa i obowiązki stron.